O ústavu

Studium

Staň se i Ty studentem Fakulty dopravní, ČVUT v Praze a zařaď se mezi úspěšné absolventy našich leteckých oborů, kteří se stali špičkovými odborníky civilního letectví v ČR a SR, ale i ve světě. 

Studium na Ústavu letecké dopravy, Fakulty dopravní, Českého vysokého učení technického v Praze nabízí vzdělání v dynamicky se rozvíjejícím a velmi atraktivním odvětví letecké dopravy, které se řadí vedle kosmonautiky ke špičkám ve využívání nejnovějších poznatků vědy a techniky.

Naši absolventi mají možnost dosáhnout titulů bakalář, inženýr nebo doktor na prestižní a uznávané univerzitě řadící se mezi nejstarší technické univerzity v Evropě.

V rámci bakalářského studia je možné studovat programy: Technika a technologie v dopravě a spojích ve specializaci Letecká doprava (LED), Profesionální pilot (PIL), a Technologie údržby letadel (TUL). V rámci magisterského studia je možné studovat program Provoz a řízení letecké dopravy (PL), přičemž v tomto zaměření je možné pokračovat i v doktorském studiu. Ve spolupráci s našimi partnery z letecké praxe jsou naši absolventi komplexně připravováni v souladu s platnými evropskými standardy, přičemž mohou získat licenci dopravního pilota ATPL nebo technika údržby letadel kategorie B uznávaných v celé EU.

Fakulta dopravní a její součást, Ústav letecké dopravy, spolupracuje s mnohými zahraničními univerzitami v oblasti letectví, kde mohou studenti absolvovat část svého studia.

Vysoký zájem o studium na našich prestižních leteckých studijních odborech z nás udělal lídra v poskytování leteckého vzdělání na Československém trhu.

Sedm týmů zajišťující odbornost na ÚLD

Pro zajištění rozvoje fakultní činnosti v oblasti letecké dopravy došlo na Ústavu letecké dopravy v roce 2017 po vzoru struktury fakulty k definování základních oblastí letectví, ve kterých by Fakulta dopravní měla zajišťovat hlavní roli.

Fakulta dopravní, která od svého vzniku zastává pozici klíčového subjektu ve vzdělání, vědě, výzkumu a rozvoji v dopravě v rámci České republiky i mimo ni, má unikátní rozdělení ústavů definované oblastmi dopravní vědy, které nejsou zcela v překryvu s jednotlivými dopravními módy. Díky tomu dokáže velmi dobře reagovat na potřeby státní správy, samospráv, podniků, firem i jiných výzkumných a vzdělávacích institucí pro spolupráci a budování lepší dopravy pro všechny.

Pro zajištění rozvoje fakultní činnosti v oblasti letecké dopravy došlo na Ústavu letecké dopravy v roce 2017 po vzoru struktury fakulty k definování základních oblastí letectví, ve kterých by Fakulta dopravní měla zajišťovat hlavní roli. Tyto oblasti pod Ústavem letecké dopravy jsou navrženy tak, aby zajistily možný přesah do ostatních módů doprav a mohly tak být funkčními částmi fakulty. Definice oblastí tak zahrnovala:
  1. bezpečnost, jak ve smyslu provozní bezpečnosti, tak i ochrany před protiprávními činy,
  2. letiště, z pohledu stavebního i provozního,
  3. CNS/ATM technologie a provozní postupy odpovídající organizaci dopravy a využívaným systémům,
  4. lidský faktor, zaměřující se na správnou funkci člověka, jako zásadního prvku v dopravě,
  5. bezpilotní systémy, postihující jak samotné začlenění do vzdušného prostoru, tak využití pro dopravu jako celku a
  6. oblast provozu letecké dopravy zaměřenou na postupy, údržbu, meteorologii a udržitelnost pohledu jednotlivých provozovatelů letecké dopravy.
Dle zaměření jednotlivých oblastí je jasně patrná možnost propojování s jinými oblastmi, a tedy možnost sdílení informací a znalostí mezi jednotlivými módy doprav nejen v rámci celosystémového přístupu na Fakultě dopravní, ale také s ostatními fakultami ČVUT i subjekty mimo mateřskou univerzitu.
 
Každý nápad a navržený směr vždy doznává změn, které jsou tím větší, čím větší byla počáteční chyba. Nejinak tomu bylo při definici týmů, kde se ukázala kombinace provozu a ekonomiky jako značně komplikovaná, a tak v roce 2019 vznikly dva nové týmy rozdělením původního. Provoz letecké dopravy však zůstal majoritně zachován a vznikl 7. tým ekonomiky a práva, který může v dnešní složité době důkladně zkoumat záludnosti efektivity využívání zdrojů, a tak přispívat k tomu, že doprava jako celek přináší lidstvu stále větší přínosy.

Věda a výzkum

Ústav letecké dopravy se zapojuje do vědecko-výzkumné činnosti formou řešení národních a mezinárodních grantů. Na poli vědy a výzkumu spolupracujeme jak s výzkumnými, tak provozními institucemi doma i ve světě. 

Nejen definice týmů je však zásadní pro jejich fungování. Můžeme pozorovat, že na různých místech existuje spousta „prázdných skořápek“, které se navenek tváří velmi vyspěle, ale při bližším pohledu nic nedokáží. Stanovení týmů však dokázalo poskytnout jednotlivým členům Ústavu letecké dopravy jasný směr, který mohli využít pro osobní rozvoj, i rozvoj oblasti, která je zajímala. To zajistilo akceleraci vědecké činnosti a rozšíření spolupráce s komerčním sektorem. Z okrajových spoluprací se tak staly zásadní prvky a ze dvou malých projektů v rámci výzvy ZÉTA Technologické agentury České republiky v roce 2017 bylo možné získání 10 % všech podpořených projektů v první výzvě Programu TAČR Doprava2020+ Ústavem letecké dopravy Fakulty dopravní. Možná ještě zásadnější je obsahová rozmanitost získaných grantů, do jejichž řešení jsou zapojené různé, a v celkovém pohledu de facto všechny, týmy. Na úspěchy v první výzvě navázaly další i ve druhé výzvě Programu Doprava2020+, kde jsou týmy Ústavu letecké dopravy opět zapojeny do 10 % ze všech podpořených projektů.

Jméno Fakulty dopravní a ČVUT v Praze je tak vnímáno na nových místech v ČR i ve světě, jako kvalitní a důvěryhodné instituce, která dokáže ve své oblasti přispět zásadními poznatky. Konkrétně lze zmínit dnes již dlouhodobou spolupráci s římskou univerzitou Sapienza Universita di Roma, těsné diskuse s Massachusettským technologickým institutem (MIT), komunikaci s NASA, či zapojování v rámci Mezinárodního dopravního fóra Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (ITF OECD).

Ač je letectví extrémně postiženo situací týkající se Covid-19, pokračující rozvoj a snahy o zlepšení procesů, efektivity jsou a budou zásadní i do budoucnosti. Ústav letecké dopravy i díky plné podpoře ze strany vedení Fakulty dopravní je se svými sedmi týmy vedenými sedmi špičkovými odborníky připraven k tomuto rozvoji zásadně přispět.