Ke studiu v doktorském studijním oboru jsou přijímáni absolventi magisterského studijního programu „Provoz a řízení letecké dopravy“ i absolventi příbuzných magisterských oborů dalších vysokých škol. Přijímací řízení má charakter výběrového řízení. Přijati jsou uchazeči, kteří úspěšně složili přijímací zkoušku probíhající před přijímací komisí, která formou pohovoru ověřuje zájem uchazeče a vědomostní předpoklady ke studiu doktorského studijního oboru. Zde je nutno prokázat hlubší znalosti z matematiky, aktivní znalost anglického jazyka a odborné znalosti z oblasti civilního letectví. Dále uchazeč musí přesvědčivě prokázat znalosti ve vztahu ke zvolenému rámcovému tématu doktorské disertační práce.

Pro přijetí na doktorské studium postupujte takto:

 1. Přihlásit se můžete jen v rámci tématu dizertace, ke kterému je aktuálně otevřeno přijímací řízení doktorského studijního programu.
 2. Svůj studijní záměr projednejte na Ústavu letecké dopravy (doc. Kraus).
 3. Následuje vyplnění přihlášky viz.
 4. Po úspěšném složení přijímací zkoušky Vám budou oznámeny podrobnosti zápisu do doktorského studia.

Charakteristika studijního oboru:

Základní charakteristikou doktorského studia v oboru „Provoz a řízení letecké dopravy“ je oborová návaznost s možností dotvářet ve volitelné části studijního bloku oboru užší odborné zaměření. Doktorský studijní obor je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost doktorandů, zejména v těchto oblastech:

  • rozvoj leteckých dopravních systémů na principech trvale udržitelné mobility
  • evropská letecká dopravní politika
  • rozvoj metod hodnocení užitnosti leteckých dopravních systémů
  • rozvoj moderních logistických systémů
  • modelování technologických procesů
  • rozvoj systémů komunikace, navigace a sledování

Je orientován tak, aby student měl možnost prohloubit svoje teoretické vědomosti pro svoji konkrétní vědeckou práci při řešení vědeckovýzkumných úkolů pod vedením školitele. Studenti jsou připravování na řešení složitých analytických a rozhodovacích procesů v oblasti technologie a managementu v letecké dopravě a telekomunikacích na současné úrovni poznání.

Cíle studijního oboru:

Cílem doktorského studia oboru „Provoz a řízení letecké dopravy“ je rozvíjet samostatné tvůrčí schopnosti doktorandů a metody vědecké práce pod vedením školitele tak, aby mohli dále v teorii i praxi samostatně rozvíjet problematiku oboru. Souřadným cílem je poskytnout teoretické vědomosti na současné úrovni poznání pro řešení vědeckovýzkumných úkolů a složitých analytických a rozhodovacích procesů v oblasti technologie a managementu v letecké dopravě a telekomunikacích.

Profil absolventa studijního oboru:

Absolvent získává v rámci programu prohloubené vědomosti z aplikované matematiky, ekonomiky dopravy, managementu a teorie rozhodování, marketingu a strategického řízení, doplněné speciálními znalostmi z teorie dopravy, technologie dopravy a moderních logistických systémů. V rámci oboru student dále dotváří užší odborné zaměření studiem oborových předmětů.
Absolvent nalezne uplatnění v tvůrčím řešení problematiky technologie a managementu v letecké dopravě, na vědeckovýzkumných pracovištích i pracovištích vysokých škol. Uplatnění nalezne i jako špičkový manažer a ekonom letecké dopravy, v provozních a projekčních organizacích, v úřadech státní správy při řešení složitých, komplexních problémů technologie a managementu letecké dopravy.

Více informací naleznete také na stránkách Fakulty dopravní.