Cíle studia studijního oboru

Studium je zaměřeno na výchovu vysokoškolsky vzdělaných odborníků především pro vyšší řídící funkce v civilním letectví České republiky. Náplň studia navazuje na bakalářské studium (především oboru Letecká doprava) a plní kvalifikační požadavky, které jsou nově vytvářeny a sjednocovány pro státy EU a jež jsou zakotveny v předpisech vydávaných společností EASA. Po získání plného členství České republiky ve Sdružených evropských leteckých úřadech mají absolventi možnost uplatnění v mnoha dalších evropských státech.

Znalosti získané v bakalářském studiu jsou prohloubeny teoreticko-informačními a manažersko ekonomickými předměty (mající celofakultní charakter). Dále jsou oborové předměty, jejichž cílem je dát absolventům znalosti umožňující další rozvoj v jejich oboru. Na tento základní znalostní profil navazuje další užší zaměření studentů v rámci projektu a s tím související výběr povinně volitelných předmětů.

V současnosti studenti pracují na konkrétních pracích v rámci následujících rámcových projektů:

  • bezpilotní prostředky (UAV)
  • CNS/ATM systémy
  • Evropský přístup k údržbě letadel
  • Jakost a kvalita v civilním letectví
  • Kosmické technologie
  • Moderní přístup k bezpečnosti (safety) letecké dopravy
  • Moderní přístup k provozní bezpečnosti (security) letecké dopravy
  • Moderní trendy rozvoje letišť
  • Provoz a ekonomika letecké dopravy
  • Řízení letového provozu

Magisterské studium má za účel, aby absolvent získal potřebnou přípravu požadovanou Úřadem pro civilní letectví ČR (ÚCL) pro provedení teoretických zkoušek na vyšší řídící funkce. Předpokládá se, že absolvent ukončí studium v souladu se zákonem, složením státní zkoušky, která je spojena s obhajobou diplomové práce.

Profil absolventa studijního obor

Vymezeni výstupních znalostí a dovedností- všeobecných, odborných a speciálních:

Absolvent získá teoretické znalosti odpovídající magisterskému studiu v oblasti dopravy.

Studium je zaměřeno jednak na teoretické předměty (matematické algoritmy, technická fyzika v dopravě, operační výzkum, teorie hromadné obsluhy), průpravné předměty (informační technologie pro řízení projektů, tvorba znalostních bází firmy, plasticita a teorie porušení), manažersko-ekonomické předměty (management a komunikace v týmu), humanitní předměty (dopravní psychologie) a oborové předměty (bezpečnost a kvalita v letecké dopravě, koncepce budoucích leteckých systémů, management a marketing letecké dopravy, spolehlivost a provozuschopnost letecké dopravy a mnoho dalších). Všichni absolventi musí mít dobré znalosti obecné i odborné angličtiny.

Studium je zaměřeno na dokonalé poznávání problematiky civilní letecké dopravy, seznámení s problematikou letišť a moderními trendy rozvoje letišť, seznámení se systémy zabezpečení a řízení letového provozu. Absolventi se musí dobře orientovat v problematice provozu a ekonomiky letecké dopravy. Pozornost je věnována problematice údržby letadel a jakosti a kvality v civilním letectví. Absolventi získají teoretické znalosti potřebné pro další rozvoj v oboru.

Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe:

Absolvent je připraven k výkonu řídících činností v organizacích civilního letectví se znalostmi na úrovni současných evropských a světových předpisů. V oblasti údržby letadel má možnost absolvent složit teoretické zkoušky na Úřadu pro civilní letectví ČR (ÚCL) podle evropského předpisu Part-66, což jej oprávní k výkonu povolání v libovolném státě Evropské unie.

Obdobně budou absolventi připraveni ke složení zkoušek na ÚCL v oblasti obchodní letecké dopravy podle předpisu EU-OPS.

Charakteristiku profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání:

Absolventi najdou uplatnění v řadě středních a vedoucích provozních, technických a ekonomických funkcí v oblasti letecké dopravy. Jsou schopni zastávat odpovědná místa na střední a vyšší řídící úrovni u leteckých dopravců (především České aerolinie (ČSA) a další), mohou zastávat řídící funkce u České správy letišť, Řízení letového provozu ČR nebo kontrolní funkce na Úřadě pro civilní letectví ČR nebo Odboru pro civilní letectví MDS.

Po získání plného členství České republiky ve Sdružených evropských leteckých úřadech mají absolventi možnost uplatnění v mnoha dalších evropských státech.

Znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro jeho přijetí ke studiu studijního oboru

Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním oboru v rámci strukturovaného vzdělávání je úspěšné absolvování bakalářského studia. Prokázání potřebné způsobilosti je obsahem přijímacích zkoušek, jejichž průběh každoročně stanovuje směrnice děkana. Přijímací zkouška je z oblasti teoretické, oboru letecké dopravy a angličtiny. Na úřední desce fakulty se zveřejní lhůta pro podání přihlášek, podmínky přijetí, způsob ověřování jejich plnění, forma a rámcový obsah zkoušky a kriteria pro její vyhodnocení.

Podmínky, které student předloženého studijního programu musí splnit v průběhu studia a při jeho ukončení:

Způsob konání zkoušek

Vysokoškolský zákon v § 62 odst. 1 písm. d) dává studentovi právo konat zkoušky za podmínek stanovených studijním programem. Bližší specifikace je uvedena ve Studijním a zkušebním řádu pro studenty ČVUT v Praze (vnitřní předpis ČVUT v Praze).

Obsah státní zkoušky

Magisterský studijní program je v souladu se zákonem ukončován ústní státní zkouškou (obvykle po 3. semestru), která může být spojena s obhajobou diplomové práce nebo je obhajoba konána odděleně (obvykle po 4. semestru).

Obsah a rozsah ústní státní zkoušky

Pro ústní státní zkoušku jsou stanoveny dvě povinné oblasti a jedna povinně volitelná:

Povinné oblasti:
• Air Traffic Management
• Provoz letecké dopravy

Povinně volitelné oblasti:
• Bezpečnost v letecké dopravě
• Údržba letadlové techniky
• Uspořádání letového provozu a CNS systémy