Cíle studia studijního oboru

Cílem studijního oboru „Technologie údržby letadel“, který je zařazen do systému strukturovaného studia na Fakultě dopravní ČVUT v Praze, je poskytovat odpovídající vysokoškolské vzdělání, které současně odpovídá evropským požadavkům na výcvik osvědčujícího personálu údržby letadel podle předpisu Part-66 a Part-147. Fakulta dopravní ČVUT v Praze má osvědčení „Organizace pro výcvik osvědčujícího personálu údržby“ od Úřadu pro civilní letectví ČR (ÚCL) v souladu s evropskými předpisy.

Jedná se o bakalářský studijní obor zaměřený na přípravu k budoucímu povolání. Vzhledem k náplni tohoto bakalářského studijního oboru dle předpisu Part-66 se odborné výuky dosahuje s využitím specialistů z Fakulty dopravní, Fakulty strojní a Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a dále s vyžitím specialistů z organizací civilního letectví.

Bakalářské studium se předpokládá se standardní dobou studia 3 roky. První 3 semestry jsou studenti připravovány pouze teoreticky a od 4. semestru je do rozvrhu zařazen praktický výcvik v SPŠ a SOU Odolena Voda. V této organizaci si studenti vyzkoušejí od základních manuálních pracích, po obrábění na konvenčních obráběcích strojích až po základní údržbové úkony na letadlech s praktickým seznámením konstrukce a systémů letounů. V posledním ročníku dle domluvy studenti chodí na praktický výcvik do schválených údržbových organizací dle Part 145. Např. ČSA, Aeroservis, ABS-Jets, DSA apod.

Absolventi najdou okamžitě uplatnění v praxi nebo budou mít možnost pokračovat ve studiu magisterského studijního programu po absolvování přijímacího řízení do magisterského studia. V současné době se předpokládá, že je ve státech EU podstav leteckých techniků a mechaniků v odhadované míře 6 000 lidí. Většina členských státu si tento fakt uvědomuje a snaží si dostatek kvalifikovaného personálu udržet zaměstnaneckými výhodami a výší osobního ohodnocení, které se již začíná blížit ohodnocením pilotů. Tento trend se již začíná projevovat i v ČR.

Studenti se na konci 3. semestru (2. ročník) rozhodují jakou specializací leteckého mechanika se chtějí dále zabývat. Tento bakalářský studijní obor má dvě specializace (označení dle předpisu Part-66):

B 1 – Údržba letadel – drak / motor, se zaměřením:
B 1.1 – Údržba letadel – drak / turbínový motor,
B 1.2 – Údržba letadel – drak / pístový motor,
B 2 – Údržba avioniky letadel.

Předpis Part-147 požaduje, aby absolventi „základního výcviku“ absolvovali Úřadem pro civilní letectví ČR schválený kurs v rozsahu nejméně 2 400 hodin a z toho teorie musí představovat 50% – 60% (což představuje 1 200 – 1 440 hodin teorie po 60 minutách, čili 1600 – 1 920 vyučovacích hodin po 45 minutách). Povinný rozsah praxe je v závislosti na podílu teorie 960 – 1 200 hodin.
Absolventi ukončují studium v souladu se zákonem složením státní bakalářské zkoušky, která je spojena s obhajobou bakalářské práce.

Profil absolventa studijního oboru
Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe:

Absolvent je připraven k výkonu funkce technik osvědčující údržbu letadel nasazovaných v obchodní letecké dopravě. V průběhu studia složí všechny zkoušky z teoretických znalostí požadované předpisem Part-66. Protože Fakulta dopravní již získala od ÚCL oprávnění provádět, pro své studenty, zkoušky dle předpisu Part-147, budou zkoušky získané během studia tímto úřadem uznány. Po získání požadované praxe obdrží od ÚCL diplom (průkaz způsobilosti), který bude, podle Kyperské dohody, muset uznávat každý stát Evropské unie.

Charakteristiku profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání:

Absolvent studia je připraven zajišťovat činnost technika osvědčujícího údržbu letadel nasazovaných v obchodní letecké dopravě ve společnostech používající tyto letadla ve všech státech Evropské unie. V České republice to jsou společnosti České aerolinie – ČSA, Travel servis, ABS Jets, Silver Air atd. Absolventi studia najdou uplatnění také ve výrobních závodech všech států Evropské unie, kde jsou vyráběna letadla pro obchodní leteckou dopravu (v ČR Letecké závody, Aero Vodochody a další).

Znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro jeho přijetí ke studiu studijního oboru

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním oboru je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a prokázání potřebné způsobilosti pro vysokoškolské studium. Prokázání potřebné způsobilosti je obsahem přijímacích zkoušek, jejichž průběh každoročně stanovuje směrnice děkana.

Prokázání potřebné způsobilosti pro studium oboru Technologie údržby letadel v sobě zahrnuje: absolvování přijímacích zkoušek z matematicko-fyzikálního základu.

Podmínky, které student předloženého studijního programu musí splnit v průběhu studia a při jeho ukončení
Způsob konání zkoušek

Vysokoškolský zákon v § 62 odst. 1 písm. d) dává studentovi právo konat zkoušky za podmínek stanovených studijním programem. Bližší specifikace je uvedena ve Studijním a zkušebním řádu pro studenty ČVUT v Praze (vnitřní předpis ČVUT v Praze). Dále musí student v průběhu studia složit zkoušky požadované předpisem Part-66.

Obsah státní zkoušky

Bakalářský studijní program je v souladu se zákonem ukončován státní bakalářskou zkouškou, která je spojena s obhajobou bakalářské práce.

Obsah a rozsah ústní bakalářské zkoušky

Pro ústní bakalářskou zkoušku je stanoven jeden společný povinný předmět, dále jeden povinný předmět dle zaměření a jeden povinně volitelný předmět (výběr ze čtyř):

Povinná oblast:
• Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů

Povinná oblast dle zaměření:
• B1.1 Turbínové motory
• B1.2 Pístové motory
• B2 Digitální technologie

Povinně volitelné oblasti:
• Materiály a základní strojnické součásti
• Postupy údržby
• Letecká legislativa
• Lidský činitel

Konkrétní specifikaci tématických okruhů otázek z jednotlivých předmětů řeší směrnice děkana o státní bakalářské zkoušce.