Volná zadání závěrečných prací

Kondenzační stopy

vedoucí: doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D., Ing. Sébastien Lán
Práce je zaměřena na kondenzační stopy vznikající za letadly. Více informací zjistíte u vedoucích.

Alternativní paliva v letectví

vedoucí: doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D.
Cílem práce je prozkoumat náklady na výrobu alternativních paliv a energetickou hustotu. Dále se téma týká elektrických pohonů v letectví. Více informací u vedoucího.

Softwarový doplněk FRMS pro hodnocení rovnoměrného zatížení posádek a predikci rizikových služeb

vedoucí: Ing. Anna Polánecká, Ph.D., MBA
Cílem práce je vytvořit nástroj pro sledování rovnoměrného přidělování služeb v závislosti na jejich charakteru (noční, early start, late finish) a pro predikci plánů služeb, které by mohly vést k nadměrné únavě či negativně ovlivňovat biorytmy posádek.

Analýza vhodnosti zavedení omezení doby ve službě pro personál údržby v prostředí EASA

vedoucí: Ing. Anna Polánecká, Ph.D., MBA
Cílem práce je porovnat charakter profese letové posádky a technického personálu a dopad délky pracovní doby na kvalitu jejich práce za účelem vytvoření návrhu jednotných evropských norem pro maximální dobu ve službě a minimální dobu odpočinku technického personálu.

Aplikace poznatků z andragogiky do teoretické výuky dopravních pilotů

vedoucí: Ing. Anna Polánecká, Ph.D., MBA
Cílem práce je analyzovat předpisové požadavky na teoretickou výuku ATPL a obvyklou praxi v oboru a navrhnou změny předpisů a/nebo oborový kodex za účelem zajištění kvality a praktické využitelnosti výuky.

Trendy ve vývoji produktu nízkonákladových dopravců

vedoucí: Ing. Anna Polánecká, Ph.D., MBA
Cílem práce je analyzovat současnou podobu produktu leteckých společností, identifikovat klíčové aspekty produktu nízkonákladových společností a předpovědět vývoj produktu s ohledem na trvalou udržitelnost obchodního modelu firmy. Práce by se měla orientovat na definici kvality produktu a vyvrácení všeobecně přijatých názorů, že nízkonákladoví dopravci nabízejí horší služby. Práce je vhodná především pro studenty, kteří mají osobní zkušenost se službami různých dopravců a kteří mají dobrou znalost aj vzhledem k převažujícím tržním analýzám a jiným zdrojům v aj.

Metody hodnocení výcviku pilotů 

vedoucí: Ing. Anna Polánecká, Ph.D., MBA
Cílem práce je poskytnout přehled o možných přístupech k hodnocení výcviku pilotů a jejich efektu na dosahované výsledky. Práce by se měla zabývat hodnocením kompetencí, rozdíly mezi hodnocením výcvikových lekcí a ověřením postupu, problematikou hodnocení začátečníků vůči cílovému standardu vs. hodnocení vůči průměru studentů ve stejné fázi výcviku. Výstupem práce by měl být ucelený přehled výhod a nevýhod jednotlivých přístupů k hodnocení a případné návrhy změn předpisů regulujících výcvik pilotů a sledování jejich postupu.

Začlenění bezpilotních prostředků do vzdušného prostoru

vedoucí: Ing. Stanislav Absolon, Ing. David Hůlek
Na toto téma existuje několik projektů i prací. Úkolem bakalářské práce je sepsat a shrnout ty nejdůležitější z nich a zároveň navrhnout vlastní řešení, jak by se daly bezpilotní prostředky do vzdušného prostoru začlenit.

Pokračovací práce na ústavních bezpilotních prostředcích

vedoucí: Ing. Stanislav Absolon, Ing. David Hůlek, Ing. Martin Novák, Ph.D.
Ústav letecké dopravy disponuje bezpilotními vrtulníky různých velikostí. Cílem této práce/těchto prací je podílení se na provozu a zdokonalování těchto strojů. Více informací u vedoucího bakalářské práce.

Analýza využití bezpilotních prostředků při fyzikálních měření

vedoucí: Ing. Stanislav Absolon, Ing. David Hůlek
Práce má za úkol analyzovat možnosti využití bezpilotních prostředků jako nosiče pro přístroje umožňující různá fyzikální měření. Měřit se mohou meteorologická data, emise, hluk, množství nebezpečných látek, radioaktivita apod.

Bezpilotní prostředek na solární pohon

vedoucí: Ing. Stanislav Absolon
Cílem práce je analyzovat stávající bezpilotní prostředky na solární pohon (konstrukce, typ, letový čas apod.) a navrhnout vlastní bezpilotní prostředek na solární pohon. Návrh může být jen teoretický, nebo i praktický.

Hrozby působící na bezpilotní prostředky  a obrany proti nim

vedoucí: Ing. David Hůlek
Cílem práce je identifikovat významné hrozby, které bezpilotním prostředkům hrozí a navrhnout nebo popsat stávající ochrany proti nim. Součástí práce může být i aplikace obran na konkrétní stroj.

Návrh minimálních úkonů údržby pro všechny typy bezpilotních prostředků

vedoucí: Ing. David Hůlek, Ing. Martin Novák, Ph.D.
Cílem práce je navrhnout minimální úkony, které by měly být povinné pro všechny bezpilotní prostředky používané pro komerční využití. Výsledek by měl být obdobou MRBR. Je možné se zaměřit pouze na určité typy konstrukcí a pohonů.

Cvičné úlohy pro nedestruktivní zkoušení materiálů pomocí ultrazvukové metody

vedoucí: Ing. Martin Novák, Ph.D., Ing. David Hůlek
Práce má za úkoly vytvořit cvičné úlohy, které se využijí při výuce ve studijním oboru TUL. Úlohy musí využít ultrazvukové metody a přístroje, kterým Ústav letecké dopravy disponuje.

Cvičné úlohy pro nedestruktivní zkoušení materiálů pomocí magnetické práškové metody

vedoucí: Ing. Martin Novák, Ph.D., Ing. David Hůlek
Práce má za úkoly vytvořit cvičné úlohy, které se využijí při výuce ve studijním oboru TUL. Úlohy musí využít magnetické práškové metody a přístroje, kterým Ústav letecké dopravy disponuje.

Návrh a realizace VKV přijímacího systému pro ÚLD FD

vedoucí: Ing. Martin Zach
Cílem práce je navrhnout alternativu LiveATC.net, ale na bázi on-line laditelného přijímače SDR.

Návrh a optimalizace informačně-výpočetního systému pro zpracování dat letového provozu v ATM laboratoři

vedoucí: Ing. Martin Zach
Cílem je vytvořit webové rozhraní pro administrativu přijímacích zařízení a nahrávání pomocí online přehrávacího SW.

Vytvoření data-zpracujícího Ground Ops. systému pro realtime a zpětnou analýzu provozu na GAT letištích

vedoucí: Ing. Martin Zach
Úkolem je vyvinout SW pro malá letiště GA zpracující data z ADS-B / MLAT systémů vytvářející reporty o provozu na letištní ploše – vzlety/přistání, pohyby, narušení prostoru v době uzavření letiště, atd.

Využití bezpilotních prostředků pro sběr dat z frekvence 1090MHz

vedoucí: Ing. Martin Zach
Cílem je zpracování legislativy pro provoz prostředku, zpracování návrhu sběru dat v určitých výškách a porovnání výsledků sběru s okolním terénem a s pozemním příjmem. Je možné, že ČVUT zakoupí mode S odpovídač / ADS-B vysílač pro účely využití s drony – popis technologie, legislativa, instalace a zprovoznění na bezpilotním prostředku.

Možnost zpracovávat témata ve spolupráci s firmou CS SOFT a.s.

vedoucí: Ing. Martin Zach

  1. See Through
  2. LightNmFdpSystem
  3. AutomotiveTrackers
  4. PublicRadar
  5. ATIS tool.
  6. Be-on-Taxi

Více informací o jednotlivých tématech se dozvíte od vedoucího (Ing. Martin Zach).

Fyzický dopad na práci pilota z pohledu nedostatku pohybu během pracovní doby

vedoucí: Ing. Stanislav Absolon
Piloti během výkonu své práce mají nedostatek pohybu, tato práce se bude zabývat, jaký fyzický, popř. psychický nápor na tělo má nadměrné sezení během výkonu služby dopravního pilota.

Fyzická náročnost práce palubních průvodčí během letu

vedoucí: Ing. Stanislav Absolon
Palubní průvodčí svou práci vykonávají za obtížných pracovních podmínek, jako je velká nadmořská výška pracovního prostředí, vliv kosmického záření, narušení spánkového režimu, či dlouhá doba služby. Tato práce bude obsahovat studii fyzické obtížnosti tohoto povolání.


Volná zadání závěrečných prací pro určité obory

Mapování oblasti ATM a CNS

obor: LED, PIL
vedoucí: doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.

Vzhledem k rozsahu oblastí ATM a CNS je složité si uvědomit, co vše do těchto oblastí patří a čím by bylo možné se zabývat. Odbornost Laboratoře ATM systémů je primárně v kooperativních sledovacích systémech a v řešení problematiky pásma 1030/1090MHz, avšak možnost zapojení se do výzkumu v dalších částech ATM a CNS by byla zajímavá. Cílem práce je vytvořit mapu oblasti ATM a CNS pro rozšiřování působnosti Laboratoře ATM Systémů K621.

Letní údržba letištních ploch

obor: LED
vedoucí: Prof. Ing. Věra Voštová, CSc.

Zpracování rešerše letní údržby letištních ploch. Návrh na logistické řešení letní údržby v návaznosti na klimatické podmínky. Návrh vybavení strojního a technologického parku pro letní údržbu.

Zimní údržba letištních ploch

obor: LED
vedoucí: Prof. Ing. Věra Voštová, CSc.

Zpracování rešerše zimní údržby letištních ploch. Návrh na logistické řešení zimní údržby v návaznosti na klimatické podmínky. Návrh vybavení strojního a technologického parku pro zimní údržbu.

Výstavba letištních ploch

obor: LED
vedoucí: Prof. Ing. Věra Voštová, CSc.

Zpracování rešerše výstavby letištních ploch. Porovnání různých povrchů letištních ploch. Zpracování návrhu výstavby nové přistávací dráhy včetně použitých materiálů, technologie a strojů.

Obnova krytu přistávací a vzletové dráhy

obor: LED
vedoucí: Prof. Ing. Věra Voštová, CSc.

Zpracování rešerše obnovy letištních ploch. Návrh logistického řešení obnovy přistávací dráhy v co nejkratším časovém horizontu.

Defekty budov

obor: LED
vedoucí: Prof. Ing. Věra Voštová, CSc.

Zpracování rešerše o možných defektech letištních budov i budov v blízkosti letišť v důsledku letecké dopravy. Návrh opatření ke zmírnění následků letecké dopravy na budovy.

Logistic of Ariane 6 parts movement. From lowest suppliers in Europe to final assembly in Kouru

obor: PL
vedoucí: doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.

Elimination of unnecessary movements.
Práci je možné zpracovávat v anglické i českém jazyce.

Selection system of suppliers for Airbus Safran Launchers, System of suppliers evaluation for Airbus Safran Launchers

obor: PL
vedoucí: doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.

Meeting the requirements of the contracting authority and Meeting the requirements of the national (European) law.
Práci je možné zpracovávat v anglické i českém jazyce.

Production planning in SAP in aviation industry

obor: PL
vedoucí: doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.

Advanced methods.
Práci je možné zpracovávat v anglické i českém jazyce.

System of staff training in aviation industry

obor: PL
vedoucí: doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.

Training of new employeesand training of existing employees.
Práci je možné zpracovávat v anglické i českém jazyce.

Close cooperation with the foreign parent company

obor: PL
vedoucí: doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.

Meeting the requirements of the parent company and national (European) law, business aspects and language barrier.
Práci je možné zpracovávat v anglické i českém jazyce.

Employee motivation system in aviation industry

obor: PL
vedoucí: doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.

Competition in region and increasing productivity and reducing scrap.
Práci je možné zpracovávat v anglické i českém jazyce.

Statistical methods - data evaluation in 3D measurement

obor: PL
vedoucí: doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.

Automatic transfer of measured results among Zeiss Calypso and SAP. Automatic filling of Measurement Regelkarte.
Práci je možné zpracovávat v anglické i českém jazyce.

Electronic archiving of paper documents (Regelkarte, Router, Protokol etc.) in aviation industry

obor: PL
vedoucí: doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.
Documents backup and document traceability.
Práci je možné zpracovávat v anglické i českém jazyce.

Human resources in aviation industry

obor: PL
vedoucí: doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.

System of substitutability.
Práci je možné zpracovávat v anglické i českém jazyce.

Company risks in aviation industry according a new issue of ISO 9100:2016

obor: PL
vedoucí: doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.

Práci je možné zpracovávat v anglické i českém jazyce.

Optimisation of production flow processes in the Aerospace and Space production

obor: PL
vedoucí: doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.

Material flow optimisation, reduction of working capital and optimisation of production flow processes in the Aerospace and Space production.
Práci je možné zpracovávat v anglické i českém jazyce.

Optimisation of cutting programs for materials of ARIANE 6 according different layouts in respect of minimizing offcut

obor: PL
vedoucí: doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.

Práci je možné zpracovávat v anglické i českém jazyce.

Production of spare key components vs. compensation by an external supplier in Ariane 6 project

obor: PL
vedoucí: doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.

Práci je možné zpracovávat v anglické i českém jazyce.