Volná zadání závěrečných prací

Kondenzační stopy

vedoucí: doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D., Ing. Sébastien Lán
Práce je zaměřena na kondenzační stopy vznikající za letadly. Více informací zjistíte u vedoucích.

Alternativní paliva v letectví

vedoucí: doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D.
Cílem práce je prozkoumat náklady na výrobu alternativních paliv a energetickou hustotu. Dále se téma týká elektrických pohonů v letectví. Více informací u vedoucího.

Softwarový doplněk FRMS pro hodnocení rovnoměrného zatížení posádek a predikci rizikových služeb

vedoucí: Ing. Anna Polánecká, Ph.D., MBA
Cílem práce je vytvořit nástroj pro sledování rovnoměrného přidělování služeb v závislosti na jejich charakteru (noční, early start, late finish) a pro predikci plánů služeb, které by mohly vést k nadměrné únavě či negativně ovlivňovat biorytmy posádek.

Aplikace poznatků z andragogiky do teoretické výuky dopravních pilotů

vedoucí: Ing. Anna Polánecká, Ph.D., MBA
Cílem práce je analyzovat předpisové požadavky na teoretickou výuku ATPL a obvyklou praxi v oboru a navrhnou změny předpisů a/nebo oborový kodex za účelem zajištění kvality a praktické využitelnosti výuky.

Trendy ve vývoji produktu nízkonákladových dopravců

vedoucí: Ing. Anna Polánecká, Ph.D., MBA
Cílem práce je analyzovat současnou podobu produktu leteckých společností, identifikovat klíčové aspekty produktu nízkonákladových společností a předpovědět vývoj produktu s ohledem na trvalou udržitelnost obchodního modelu firmy. Práce by se měla orientovat na definici kvality produktu a vyvrácení všeobecně přijatých názorů, že nízkonákladoví dopravci nabízejí horší služby. Práce je vhodná především pro studenty, kteří mají osobní zkušenost se službami různých dopravců a kteří mají dobrou znalost aj vzhledem k převažujícím tržním analýzám a jiným zdrojům v aj.

Systém státního dozoru v letectví založený na výkonnosti

vedoucí: Ing. Anna Polánecká, Ph.D., MBA
Cílem práce je navrhnout, v návaznosti na trendy ve vývoji evropské letecké legislativy, systém schvalování a průběžného dozoru provozovatelů založený na výkonnosti, tj. posuzující nikoliv doslovné splnění textu legislativy, ale smysl jejího naplnění. Práce by měla sestávat z dvou základních pilířů - návrhu postupu hodnocení výkonnosti provozovatele vzhledem k bezpečnosti provozu, např. pomocí kvalitativně-kvantitativní stupnice vyjadřující míru naplnění požadavků Air OPS, a z návrhu interaktivního systému checklistů pro počáteční schvalování a průběžný dozor, které by zrychlily proces posuzování a vyhodnocení bezpečnosti dopravce.

Provoz pravidelného aerotaxi v Evropě

vedoucí: Ing. Anna Polánecká, Ph.D., MBA
Práce by se měla zabývat tržními příležitostmi pro zavedení "pravidelných" aerotaxi charterů, tj. pravidelných či sezónně pravidelných letů s malými letouny v prostředí Evropy po vzoru "scheduled charter" provozu v USA. Práce by měla být založena na porovnání amerického a evropského trhu a příslušné legislativy a měla by identifikovat příležitost pro existující či vznikající provozovatele letounů do 19 pax. Práce je vhodná pro studenty s orientací na evropském trhu, ČR samotná pravděpodobně nebude sama o sobě vhodným trhem pro tento podnikatelský záměr.

Provoz obchodní letecké dopravy na více AOC

vedoucí: Ing. Anna Polánecká, Ph.D., MBA
Cílem práce je analyzovat legislativu a navrhnout vnitřní strukturu provozovatele, který má za cíl provozovat letadla na více evropských nebo mimo-evropských AOC s možností interoperability posádek. Práce by se měla zabývat především procesy, které zajistí jednotné a sloučené plnění požadavků více dozorujících států na výcvik posádek a provozního personálu, omezení doby služby atd. a umožní tak provozovateli dosáhnout synergií v personálním zajištění provozu.

Pokračovací práce na ústavních bezpilotních systémech

vedoucí: Ing. Stanislav Absolon, Ing. David Hůlek, Ph.D., Ing. Martin Novák, Ph.D.
Ústav letecké dopravy disponuje bezpilotními vrtulníky různých velikostí. Cílem této práce/těchto prací je podílení se na provozu a zdokonalování těchto strojů. Více informací u vedoucího bakalářské práce.

Bezpilotní létající systém na solární pohon

vedoucí: Ing. Stanislav Absolon
Cílem práce je analyzovat stávající bezpilotní systémy na solární pohon (konstrukce, typ, letový čas apod.) a navrhnout vlastní bezpilotní systém na solární pohon. Návrh může být jen teoretický, nebo i praktický.

Cvičné úlohy pro nedestruktivní zkoušení materiálů pomocí magnetické práškové metody

vedoucí: Ing. Martin Novák, Ph.D., Ing. David Hůlek, Ph.D.
Práce má za úkoly vytvořit cvičné úlohy, které se využijí při výuce ve studijním oboru TUL. Úlohy musí využít magnetické práškové metody a přístroje, kterým Ústav letecké dopravy disponuje.

Návrh a realizace VKV přijímacího systému pro ÚLD FD

vedoucí: Ing. Martin Zach
Cílem práce je navrhnout alternativu LiveATC.net, ale na bázi on-line laditelného přijímače SDR.

Návrh a optimalizace informačně-výpočetního systému pro zpracování dat letového provozu v ATM laboratoři

vedoucí: Ing. Martin Zach
Cílem je vytvořit webové rozhraní pro administrativu přijímacích zařízení a nahrávání pomocí online přehrávacího SW.

Vytvoření data-zpracujícího Ground Ops. systému pro realtime a zpětnou analýzu provozu na GAT letištích

vedoucí: Ing. Martin Zach
Úkolem je vyvinout SW pro malá letiště GA zpracující data z ADS-B / MLAT systémů vytvářející reporty o provozu na letištní ploše – vzlety/přistání, pohyby, narušení prostoru v době uzavření letiště, atd.

Využití bezpilotních systémů pro sběr dat z frekvence 1090MHz

vedoucí: Ing. Martin Zach
Cílem je zpracování legislativy pro provoz systému, zpracování návrhu sběru dat v určitých výškách a porovnání výsledků sběru s okolním terénem a s pozemním příjmem. Je možné, že ČVUT zakoupí mode S odpovídač / ADS-B vysílač pro účely využití s drony – popis technologie, legislativa, instalace a zprovoznění na bezpilotním systému.

Možnost zpracovávat témata ve spolupráci s firmou CS SOFT a.s.

vedoucí: Ing. Martin Zach

  1. See Through
  2. LightNmFdpSystem
  3. AutomotiveTrackers
  4. PublicRadar
  5. ATIS tool.
  6. Be-on-Taxi

Více informací o jednotlivých tématech se dozvíte od vedoucího (Ing. Martin Zach).

Jevy kosmického počasí

vedoucí: Ing. Tereza Topková, doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D.

Závěrečné práce by se měli věnovat tématům spojeným s jevy kosmického počasí, které mají vliv na komunikaci navigaci a další oblasti letectví. Více informací u Ing. Topkové.

Studie k novému typu letadla

vedoucí: doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.

Závěrečné práce by se měly věnovat různým studiím k novému typu letadla, které budou vyvíjet odborníci z praxe. Více informací u doc. Krause.

Návrh minimálních úkonů údržby pro bezpilotní systémy

vedoucí: Ing. David Hůlek, Ph.D.

Cílem závěrečné práce je vyhodnotit současný stav týkající se požadavků na údržby malých bezpilotních systémů a vytvořit návrh minimálních úkonů, které by byly vyžadovány po všech provozovatelích.


Volná zadání závěrečných prací pro určité obory

Návrh distančního kurzu ATPL s využitím interaktivní videovýuky

obor: LED, PIL, TUL
vedoucí: Ing. Anna Polánecká, Ph.D., MBA

V návaznosti na změnu legislativy (Part FCL), která nově umožňuje pro splnění minimální požadované docházky v kurzech ATPL používat počítač/video pro komunikaci mezi lektorem a studentem, je cílem práce vybrat vhodnou technologii a navrhnout obsah a formu takových lekcí, aby došlo k naplnění cíle konzultačních hodin a takový výcvikový program byl přijatelný pro dozorující úřad a zároveň uspokojil požadavky studentů na individuální a dálkovou výuku přizpůsobenou jejich tempu studia. Práce se může zabývat i celkovým studijním prostředím (software), prostřednictvím kterého je dálková výuka poskytovaná, s důrazem na přínos klientovi školy.

Mapování oblasti ATM a CNS

obor: LED, PIL
vedoucí: doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.

Vzhledem k rozsahu oblastí ATM a CNS je složité si uvědomit, co vše do těchto oblastí patří a čím by bylo možné se zabývat. Odbornost Laboratoře ATM systémů je primárně v kooperativních sledovacích systémech a v řešení problematiky pásma 1030/1090MHz, avšak možnost zapojení se do výzkumu v dalších částech ATM a CNS by byla zajímavá. Cílem práce je vytvořit mapu oblasti ATM a CNS pro rozšiřování působnosti Laboratoře ATM Systémů K621.

Letní údržba letištních ploch

obor: LED
vedoucí: Prof. Ing. Věra Voštová, CSc.

Zpracování rešerše letní údržby letištních ploch. Návrh na logistické řešení letní údržby v návaznosti na klimatické podmínky. Návrh vybavení strojního a technologického parku pro letní údržbu.

Zimní údržba letištních ploch

obor: LED
vedoucí: Prof. Ing. Věra Voštová, CSc.

Zpracování rešerše zimní údržby letištních ploch. Návrh na logistické řešení zimní údržby v návaznosti na klimatické podmínky. Návrh vybavení strojního a technologického parku pro zimní údržbu.

Výstavba letištních ploch

obor: LED
vedoucí: Prof. Ing. Věra Voštová, CSc.

Zpracování rešerše výstavby letištních ploch. Porovnání různých povrchů letištních ploch. Zpracování návrhu výstavby nové přistávací dráhy včetně použitých materiálů, technologie a strojů.

Obnova krytu přistávací a vzletové dráhy

obor: LED
vedoucí: Prof. Ing. Věra Voštová, CSc.

Zpracování rešerše obnovy letištních ploch. Návrh logistického řešení obnovy přistávací dráhy v co nejkratším časovém horizontu.

Defekty budov

obor: LED
vedoucí: Prof. Ing. Věra Voštová, CSc.

Zpracování rešerše o možných defektech letištních budov i budov v blízkosti letišť v důsledku letecké dopravy. Návrh opatření ke zmírnění následků letecké dopravy na budovy.

Logistic of Ariane 6 parts movement. From lowest suppliers in Europe to final assembly in Kouru

obor: PL
vedoucí: doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.

Elimination of unnecessary movements.
Práci je možné zpracovávat v anglické i českém jazyce.

Selection system of suppliers for Airbus Safran Launchers, System of suppliers evaluation for Airbus Safran Launchers

obor: PL
vedoucí: doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.

Meeting the requirements of the contracting authority and Meeting the requirements of the national (European) law.
Práci je možné zpracovávat v anglické i českém jazyce.

Production planning in SAP in aviation industry

obor: PL
vedoucí: doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.

Advanced methods.
Práci je možné zpracovávat v anglické i českém jazyce.

System of staff training in aviation industry

obor: PL
vedoucí: doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.

Training of new employeesand training of existing employees.
Práci je možné zpracovávat v anglické i českém jazyce.

Close cooperation with the foreign parent company

obor: PL
vedoucí: doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.

Meeting the requirements of the parent company and national (European) law, business aspects and language barrier.
Práci je možné zpracovávat v anglické i českém jazyce.

Employee motivation system in aviation industry

obor: PL
vedoucí: doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.

Competition in region and increasing productivity and reducing scrap.
Práci je možné zpracovávat v anglické i českém jazyce.

Statistical methods - data evaluation in 3D measurement

obor: PL
vedoucí: doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.

Automatic transfer of measured results among Zeiss Calypso and SAP. Automatic filling of Measurement Regelkarte.
Práci je možné zpracovávat v anglické i českém jazyce.

Electronic archiving of paper documents (Regelkarte, Router, Protokol etc.) in aviation industry

obor: PL
vedoucí: doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.
Documents backup and document traceability.
Práci je možné zpracovávat v anglické i českém jazyce.

Human resources in aviation industry

obor: PL
vedoucí: doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.

System of substitutability.
Práci je možné zpracovávat v anglické i českém jazyce.

Company risks in aviation industry according a new issue of ISO 9100:2016

obor: PL
vedoucí: doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.

Práci je možné zpracovávat v anglické i českém jazyce.

Optimisation of production flow processes in the Aerospace and Space production

obor: PL
vedoucí: doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.

Material flow optimisation, reduction of working capital and optimisation of production flow processes in the Aerospace and Space production.
Práci je možné zpracovávat v anglické i českém jazyce.

Optimisation of cutting programs for materials of ARIANE 6 according different layouts in respect of minimizing offcut

obor: PL
vedoucí: doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.

Práci je možné zpracovávat v anglické i českém jazyce.

Production of spare key components vs. compensation by an external supplier in Ariane 6 project

obor: PL
vedoucí: doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D.

Práci je možné zpracovávat v anglické i českém jazyce.